Regulamin programu mentoringowego:
PPM Mój Mentor

§ 1 Definicje

Organizator ​lub PPM – Stowarzyszenie Polish Professionals in Madrid, z siedzibą w Madrycie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 33.843.
Program ​– program mentoringowy PPM Mój Mentor;
Regulamin ​– niniejszy regulamin programu mentoringowego PPM Mój Mentor;
Uczestnik ​– osoba uczestnicząca w Programie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
Mentor ​– członek PPM posiadający praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie wybranej pracy/zawodu/biznesu/branży/ścieżki edukacji;
Spotkanie mentoringowe​ – bezpośredni kontakt pomiędzy Mentorem a Uczestnikiem w ramach Programu. Kontakt ten może mieć miejsce poprzez:
– bezpośrednie spotkanie (w zgodzie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawnymi na terenie Madrytu) w miejscu uzgodnionym przez Mentora i Uczestnika (bądź wskazanego przez niego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku Uczestników niepełnoletnich);
– bezpośredni kontakt na odległość przez telefon lub komunikator internetowy (taki jak Whatsapp, Zoom, Messenger);

– e-mail.
Strona Internetowa Programu ​– http://www.mentor.ppm.org.es

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie.
 2. Program realizowany jest przez Organizatora, będącego organizacją non-profit, opartą w całości na dobrowolnej i nieodpłatnej pracy jej członków.
 3. Program realizowany jest od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia odwołania Programu przez Organizatora.
 4. W ramach Programu przewidziane są spotkania indywidualne Uczestników Programu z Mentorami, spotkania grupowe / warsztaty Uczestników bądź osób zainteresowanych uczestnictwem, szkolenia Mentorów oraz osób zainteresowanych podjęciem roli Mentora.
 5. Udział w Programie w roli Uczestnika jest bezpłatny.
 6. Udział w Programie w roli Mentora jest dobrowolny i odbywa się na zasadach wolontariatu. Mentorzy nie uzyskują w ramach Programu żadnego wynagrodzenia pieniężnego ani innych korzyści materialnych w jakiejkolwiek formie.
 7. Zgłoszenie chęci do udziału w Programie jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zgłoszenia uczestników

   1. Do udziału w Projekcie w charakterze Uczestnika uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria:
    1. są pełnoletnie bądź, w przypadku osob niepełnoletnich posiadają zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w programie;
    2. mają polskie pochodzenie (obywatelstwo polskie bądź uzasadnione związki rodzinne z Polską);
    3. posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym;
    4. nie ukończyły 25 roku życia;
    5. są zainteresowane omówieniem z Mentorem swojej dalszej ścieżki edukacji, kierunku studiów, przyszłego zawodu lub miejsca pracy.
   2. Zgłoszenie odbywa się na podstawie informacji zamieszczonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, znajdującym się na Stronie Internetowej Programu
   3. Przed wysłaniem zgłoszenia Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
   4. W ramach składania zgłoszenia Uczestnik wypełnia dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu zgodnie z Polityką prywatności dostępną na Stronie Internetowej Programu.
   5. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Programu, potwierdza, że zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne z prawdą.
   6. Kandydat ma prawo wskazania jednego, dwóch, lub więcej Mentorów, z którymi chciałby/chciałaby współpracować nad rozwojem swojej ścieżki kariery zawodowej podczas Spotkań mentoringowych. Organizator dołoży wszelkich starań, aby, w miarę dostępności Mentorów w danym momencie, jak najlepiej dopasować Mentora/Mentorów do potrzeb Uczestnika. W pierwszej kolejności Organizator uwzględni preferencje Uczestnika wskazane w formularzu zgłoszeniowym, o ile wskazany przez Uczestnika Mentor / Mentorzy będzie/będą dysponowali odpowiednim czasem w danym momencie.
   7. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby w terminie 14 dni od momentu otrzymania formularza zgłoszeniowego od Uczestnika odpowiedzieć na zgłoszenie, wskazując proponowanego Mentora bądź w inny sposób odnosząc się do zgłoszenia.
   8. W przypadku niedopełnienia wymagań wskazanych w ust.1 powyżej lub nieuzupełnienia przez Uczestnika brakujących informacji, pomimo wezwania przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do niewyznaczenia Mentora, a tym samym odrzucenia zgłoszenia Uczestnika.

§ 4 Zakres i cel Programu

 1. Program ma na celu wsparcie młodych osób polskiego pochodzenia, które wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej, bądź stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacji, poprzez mentoring ze strony doświadczonych profesjonalistów polskiego pochodzenia aktywnych zawodowo w Madrycie w zakresie rozwoju edukacyjnego lub zawodowego danego Uczestnika.
 2. Program skierowany jest do osób, które chcą kształtować ścieżkę swojego rozwoju edukacyjnego bądź zawodowego przy wsparciu mentoringowym ze strony osoby posiadającej praktyczne doświadczenie na danej ścieżce edukacji bądź w danej branży zawodowej.
 3. Program ma charakter doradczo-rozwojowy, a jego celem jest rozwijanie potencjału Uczestników poprzez przybliżanie specyfiki wybranej branży, możliwość przedstawiania swoich planów zawodowych lub uzyskiwania cennych rad dotyczących wyboru i rozwoju edukacji i kariery zawodowej.
 4. Celem Programu jest również wzmacnianie więzi młodych osób polskiego pochodzenia z Polską, językiem polskim oraz społecznością polonijną.

§ 5 Realizacja Programu

 1. W ramach Programu będą organizowane indywidualne Spotkania mentoringowe pomiędzy Mentorem a Uczestnikiem. Długość, formę oraz miejsce / środek komunikacji każdego Spotkania mentoringowego każdorazowo ustala Mentor w porozumieniu z Uczestnikiem (bądź jego rodzicem/opiekunem prawnym w przypadku Uczestnka niepełnoletniego), przy czym jedno spotkanie nie może trwać krócej niż 30 minut, chyba że zarówno Mentor, jak i Uczestnik wyrażą na to zgodę.
 2. W celu efektywnej realizacji Programu Organizator zaleca, aby pomiędzy danym Uczestnikiem i Mentorem odbyło się od dwóch do pięciu Spotkań mentoringowych, chyba że zarówno Mentor, jak i Uczestnik wyrażą obopólną zgodę na inną ilość spotkań.
 3. Mentor dołoży wszelkich starań, aby Spotkania mentoringowe odbywały się głównie w języku polskim.
 4. Podczas Spotkań mentoringowych Mentor i Uczestnik zobowiązani są współpracować w zakresie budowy indywidualnej ścieżki kariery w danej branży oraz pomysłów i wizji Uczestnika co do jego/jej przyszłości.
 5. Uczestnik ma prawo w każdym momencie wnioskować o zmianę Mentora przydzielonego mu przez Organizatora bądź o wyznaczenie kolejnego Mentora, w celu uzyskania informacji i wskazówek w innych interesujących go/ją obszarach.
 6. W uzasadnionych przypadkach Mentor ma prawo wystąpić do Organizatora z prośbą o zmianę przydzielonego mu Uczestnika, w szczególności:
  1. w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu
  2. w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad współżycia społecznego;
  3. gdy Uczestnik spóźni się więcej niż na jedno spotkanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym Mentora bądź Organizatora,
  4. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na umówionym spotkaniu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, w tym z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej, Organizator uprawniony jest do skreślenia Uczestnika z listy Uczestników. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. W przypadku rezygnacji przez Mentora w Programie, Organizator dołoży wszelkich starań, aby zaproponować Uczestnikowi alternatywnego Mentora.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Kandydatów oraz Uczestników podane w aplikacji zgłoszeniowej do Programu są przetwarzane przez Organizatora w celach rozpatrzenia powyższych aplikacji i realizacji udziału Uczestnika w Programie, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 s.1); ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
 2. Kandydat przekazuje dane osobowe w aplikacji zgłoszeniowej do Programu i w ramach Programu dobrowolnie, przy czym przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla celów rozpatrzenia aplikacji zgłoszeniowej do Programu i udziału Kandydata w Programie. Kandydatowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania.
 3. Dane osobowe Kandydata są przetwarzane w następujący sposób: w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego w okresie trwania programu oraz w okresie 48 miesięcy od jego zakończenia;
 4. Administratorem danych osobowych Kandydatów i Uczestników jest Organizator.
 5. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na Stronie internetowej Programu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu oraz wyłącznej interpretacji jego przepisów. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie Internetowej Programu.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Uczestnika w następstwie rozmów z Uczestnikiem w ramach Programu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Spotkań mentoringowych mienie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe zarówno podczas Spotkań mentoringowych, a także podczas dojazdów Uczestnika na spotkania.
 8. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia zgody na uczestnictwo w Programie, mimo iż Uczestnik spełnia wszelkie warunki przewidziane Regulaminem.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z hiszpańskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 10. Regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 1 czerwca 2020 r. i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.